Disclaimer

Toepasselijkheid Voorwaarden
De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Deze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy statement zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de Nelf Lakfabrieken BV (hierna te noemen Nelf) “Website”. Het gebruik van de Nelf website betekent dat u deze voorwaarden volledig aanvaardt. Deze voorwaarden kunnen door Nelf te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden regelmatig opnieuw door te lezen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Informatie op de website
Hoewel Nelf zich inspant om de informatie op de website beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaardt Nelf – behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Nelf – dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Nelf aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de website en de daarop verstrekte informatie, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Nelf. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Nelf behoudt zicht het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. Nelf is echter niet gehouden de (informatie op de) website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

De informatie op de website impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Nelf voor u geldende garantiebepalingen.

Toegang tot de Website
Nelf garandeert niet dat de website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze Website. Nelf garandeert eveneens niet dat deze website of de server waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt – behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Nelf – dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

Verwijzingen en links naar andere websites
Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. Nelf is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koppelingen naar en de inhoud van deze websites, zelfs niet indien deze sites het logo van Nelf bevatten. Wij wijzen u er (ten overvloede) op dat (de inhoud van) deze websites niet door Nelf zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.

Het feit dat zich op de Website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Nelf (de inhoud van) deze websites en/of de hierop of via deze websites aanboden producten of diensten goedkeurt, ondersteunt of onderschrijft, zelfs niet indien deze websites het logo of enige verwijzing naar Nelf bevatten.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nelf is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de Website van Nelf te creëren. Ook het koppelen van de Website van Nelf aan andere websites, het zogenaamde “framing” alsmede andere soortgelijke handelingen, zijn verboden.

Intellectueel eigendom
Nelf, respectievelijk de rechthebbende, is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en layout van de website, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s, data en html-code en/of enig ander materiaal. Niets op deze website mag dan ook openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Nelf.

Privacy Statement
Nelf respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. In deze privacy statement wordt omschreven hoe wij met uw gegevens omgaan.

Op diverse plaatsen op deze website wordt gevraagd persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk specifiek doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Indien u prijs stelt op de hoogte te worden gehouden van aanbiedingen van producten en diensten van Nelf, kunt u ons toestemming verlenen uw persoonsgegevens hiervoor te gebruiken bij het opgeven van uw persoonlijke gegevens. Nelf zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of de verzending van materialen. Nelfkan uw gegevens gebruiken voor het optimaliseren van de website en marketingdoeleinden.

Als u vragen heeft over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met Nelf.

2012 Nelf Lakfabrieken BV